Video Pledges

take a pledge

We took a pledge with Pfizer to slow down the spread of AMR and help protect tomorrow

Varad Karande

Amit kumar Jha

KHUSHI Yadwad

Vijaykumar Kate

YASH TAMBE

Pooja Chute

Sanskruti Hundekari

Samruddhi Chavan

Taniya Chanap

Rajendra Rana

MRINAL KUMAR

Aniket Pandit

MotiramJi Chute

Sanjaya Gupta

Rohan Khachane

Umali Pravin Mane Mane

Ketki Hagawane

Pratik Rodge

Shrihari Karande

AMOL ISAME