Video Pledges

take a pledge

We took a pledge with Pfizer to slow down the spread of AMR and help protect tomorrow

Pooja Rawat

Pavithra D

Sher Ali

Sunil Kumar

Bhuvaneshwari Saravanan

Suraj Rawat

Rushikesh Kakade

Mohammed Ashik M

Mahtab Khan

Suhani Kashyap

Vivek Yadav

Gomathi Kavimani

Vinod Kumar

Sumit Sarkar

Gyaneshwar Sharma

Jayasurya K

Sreelekshmi Sreejith

Bessanio A

Shreekanth Acharya

Anjali Thakur